اخبار

برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین الملی سیستم های سرمایشی و گرمایشی 30 مهر لغایت 3 آبان

ایران رادیاتور

مدیراجرایی نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران امروز گفت: نمایشگاه بین المللی تاسیسات  مطابق با تاریخ هر ساله ، در 30 مهرماه با رعایت  کلیه پروتکل های بهداشتی  و با حضور فعالان این حوزه ، در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد .

مهــری بهزادپــور: زمزمــه هایــی دررابطه با  برگــزار نشــدن برخــی از همایــش هــا و نمایشــگاه های از پیــش تعییــن شــده به علت نگرانــی ، بابــت شــیوع بیشــتر کرونــا همزمــان بــا آغــاز فصــل ســرما و محدودیتهــای مجــدد اعــلام شــده در تهــران بابت موج سوم کرونا  ایجــاد شد.ایــن مســئله بــا اعــلام خبــر لغــو نمایشــگاه نفــت از ســوی  وزیر نفت  جناب آقای زنگنــه؛ بیشــتر تشــدید شــد. نوزدهمیــن دوره نمایشــگاه بین المللــی تاسیســات وسیستم های سرمایشی و گرمایشی ، بــه عنــوان بزرگتریــن رویــداد تاسیســاتی کشــور، مخاطبــان بســیاری  دارد که در اندیشــه عرضــه محصــولات و دســتاوردهای خــود در حــوزه مربوطــه می باشند . با توجه به شرایط کرونایی حاکم بر جامعه  چگونگــی حضــور یــا عــدم حضــور در ایــن نمایشــگاه برای این قشر از جامعه تبدیل به معضل بزرگی شده است. نمایشــگاه بین المللــی تأسیســات و سیســتم های سرمایشــی و گرمایشــی تهــران ســالانه پذیرای جمــع کثیــری از شــرکت های صنعتی داخلی و بین المللی می باشد. ایــن نمایشــگاه طــی هجــده ســال گذشــته بــه عنــوان بزرگتریــن رویــداد تاسیســات در خاورمیانــه، همــواره بــا اســتقبال  بی نظیر صاحبان صنایع مواجه بوده است .یکی از مهمترین علل برگزاری نمایشگاه ها ویــژه ارتقــای ســطح صــادرات و واردات می باشد .

و در حقیقــت تقاضــا و درخواســت های ملت های مختلف رادر سطوح بین المللــی خــود، تشــخیص می دهنــد و بــرای رفــع مشــکلات آنــان جمعــی از کارشناســان و متخصصــان پــر آوازه را در کنــار هــم جمع می کنند ، اماعبدالکریــم جلالــی مدیر اجرایــی نمایشــگاه مذکــور، در آســتانه برگــزاری نوزدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی تاسیســات و سیســتم هــای سرمایشــی و گرمایشــی، بــه پایگاه خبری ایران رادیاتور درباره چگونگــی برگــزاری ایــن نمایشــگاه بــا وجــود محدودیتهــای اعمــال شــده در جهت مبارزه با ویــروس کوویــد ۱۹ گفــت :ایــن نمایشــگاه نیــز ماننــد بســیاری از نمایشــگاه هایــی کــه در حــال حاضــر نیــز بــا وجــود شــیوع کرونــا، بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی در حــال برگــزاری اســت ، برپــا خواهــد شــد.وی بــا بیــان اینکــه، نمایشــگاه هــای برگــزار شــده در حــال حاضــر بــا توجــه بــه شــاخص تخصصــی بــودن، بازدیــد کننــده هــای ویــژه خــود را دارد و ایــن امــر فرصــت مناســبتری جهــت رعایــت دســتورالعمل هــای بهداشــتی را بــه بازدیدکننــدگان و برگــزار کننــدگان مــی دهــد گفــت :تــا کنــون تمــام رونــد و برنامــه ریــزی هایــی کــه بــرای برگــزاری نمایشــگاه بایــد صــورت مــی گرفتــه، انجــام شــده و بــر اســاس پیــش بینــی هــا و آنچــه کــه تــا کنــون اجرایــی شــده اســت، حــدود 20 هزار غرفه و شــرکت کننــده در ایــن نمایشــگاه حضــور خواهنــد یافت.

وی در ادامه محدودیتهای سفرهای خارجی به دلیــل «کرونــا» را یکــی از دلایلــی ذکــر کــرد کــه مانــع از حضــور حداکثــری شــرکتهای خارجــی در نمایشــگاه شــده اســت.جلالی تصریح کرد:البتــه بســیاری از شــرکتهای تولیــد کننــده خارجــی در ایــن صنعــت کــه در ایــران نمایندگــی دارنــد بــا ارائــه خدمــات و محصــولات خــود در ایــن نمایشــگاه حضــور خواهنــد یا فــت .مدیــر اجرایــی ایــن نمایشــگاه در پایــان تاکیــد کــرد:برگـــــــــزاری ایــن نمایشــگاه همانند سالهای گذشــته همچنــان در برنامــه تقویــم برگــزاری قــرار دارد ونوزدهمیـــــــــــن دوره نمایشـــــــگاه های  بین المللی سرمایشــی و گرمایشــی در تاریــخ ۳۰ مهــر مــاه ســال ۱۳۹۹  در محــل دائمــی  نمایشگاه های بین المللــی تهــران برگــزار خواهــد شــد . وی اطمینــان خاطــر داد ایــن تجربــه جهانــی فرصتــی مطلــوب بــرای اقتصــاد کشورمان به ارمغان خواهد آورد .

جلالی یادآور شد : توسعه فیزیکی و افزایش درصد مشارکت ها از جملــه پارامترهایــی اســت کــه بــه منظــور حفــظ بهداشــت و تامیــن  سلامت شرکت کنندگان در ایــن نمایشــگاه لحــاظ شــده اســت. وی همچنیــن معرفــی توانمندیها و محصولات ،برقــراری ارتبــاط مســتقیم با مشــتریان، شــناخت رقبــا و محصــولات آنــان، ارتبــاط بــا تامین کنندگان مــواد خــام، به روزرسانی  دانــش تخصصــی، فرصــت جــذب ســرمایه گذار، انعقــاد قراردادهــای متعــدد و … را از مزایــای برگــزاری نمایشــگاه بر شــمرد.گفتنــی اســت نمایشـــــــــــگاه تاسیســـــــات و فروش چیلر ۳۰مهرمــاه لغایــت ۳ آبــان مــاه ســال 1399، بــا محوریــت:

 • تجهیزات و سیســتم های گرمایشـی
 • تجهیزات سرمایشــی و تهویــه مطبــوع
 • تجهیــزات  سردخانه ای و برودتــی
 • انــواع تجهیــزات تاسیســاتی
 • رادیاتــور
 • پمــپ
 • فیلتــر
 • شــیرآلات
 • انــواع لولــه و اتصــالات
 • تجهیــزات الکترونیکــی و سیســتم های اتوماســیون
 • گروه های خدماتی و پیمانکاری و…

در محل دائمی نمایشگاه های بین الملی تهران برگزار خواهد شد .

 

 

 

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *